Nieuw Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020 – 2025

Het nieuw strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020-2025 geeft op basis van 5 doelstellingen aan waar Vlaanderen naar toe wil de komende jaren: een veiligere samenleving door een betere re-integratie, minder recidive en het voorkomen van nieuwe slachtoffers.

Het plan werd op 13 november 2020 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering, op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor Handhaving, Zuhal Demir.

De 5 strategische doelstellingen zijn:

  1. We zetten in op een meer evidence based hulp- en dienstverleningsaanbod.
  2. Alle Vlaamse beleidsdomeinen zetten maximaal in op hulp- en dienstverlening, en in het bijzonder op onderwijs, werk, welzijn, geestelijke gezondheidszorg en wonen, aan gedetineerden om re-integratie te bevorderen, zodoende ook recidive te beperken en nieuwe slachtoffers te voorkomen.
  3. We besteden binnen de hulp- en dienstverlening bijzondere aandacht aan volgende doelgroepen: geradicaliseerden, gedetineerden met een psychische/psychiatrische problematiek (inclusief verslavingsproblematiek en geïnterneerden die in de gevangenis verblijven), veelplegers en daders van intrafamiliaal (incl. kindermishandeling) en seksueel geweld.
  4. We zetten in op de overgang van het leven binnen en buiten de gevangenis, zodat de gedetineerde het traject dat hij binnen de gevangenis heeft opgezet, kan verderzetten na zijn vrijlating en omgekeerd.
  5. We zetten in op (hernieuwde en) versterkte samenwerking en organisatievormen om te komen tot een hulp- en dienstverleningsaanbod op maat voor elke gedetineerde.

Bij de uitwerking van dit actieplan werd sterk ingezet op samenwerking tussen de coördinerende minister en de vakministers, die een inhoudelijke bijdrage aanleverden voor het formuleren van concrete en evalueerbare beleidsmaatregelen (acties), gekoppeld aan deze 5 doelstellingen.

Categorie: 
Algemeen - Welzijn en Samenleving