Organisaties die mensen met mentale, medische, psychische of sociale problematiek en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bijstaan in het zoeken van een vrijwillige en onbezoldigde dagbesteding kunnen opnieuw hun diensten opstarten vanaf 18 mei.

Met deze heropstart van de arbeidsmatige activiteiten hopen we mee tegemoet te komen aan de noden die leven bij deze doelgroep. Arbeidsmatige activiteiten (AMA) bieden immers een zinvolle bezigheid en zorgen voor structuur en sociaal contact.

Ongeveer 200 organisaties uit uiteenlopende sectoren beschikken over een erkenning als begeleider voor arbeidsmatige activiteiten. Iedere begeleider bepaalt zelf wanneer de (geleidelijke en gefaseerde) opstart van AMA mogelijk is. We vragen hen om daarbij  te streven naar een goed evenwicht tussen zorg en veiligheid.

Een richtlijnenkader uitgewerkt voor AMA bevat de modaliteiten. Zo verduidelijkt het kader onder meer hoe omgesprongen moet worden met AMA-deelnemers die in een residentiële setting verblijven en wordt benadrukt dat AMA gebeurt steeds vrijwillig gebeurt en dus maar kan heropstarten als de AMA-deelnemer dit wenst.

Karine Moykens: “Bij de heropstart van deze arbeidsmatige activiteit zijn uiteraard richtlijnen van tel, waarbij rekening gehouden wordt met ‘social distancing’ bij de activiteiten, en het houden aan de algemene voorzorgsmaatregelen, zoals handhygiëne en hoest- en niesetiquette. We vragen ook dat de organisaties een plan opmaken dat rekening houdt met de mogelijkheden op vlak van personeel en infrastructuur, en welke doelgroepen prioritair arbeidsmatige activiteit kunnen doen.”

Categorie: 
Taskforce