De rechter kan sinds 1 mei 2016 rechtstreeks een straf onder elektronisch toezicht opleggen als een feit van die aard is om gestraft te worden met een gevangenisstraf van maximum één jaar. Hoe lang iemand een enkelband moet dragen, wordt bepaald door de rechter, dit is minimum één maand en maximum één jaar.

U hebt een misdrijf gepleegd en de rechter oordeelt dat u voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor elektronisch toezicht als autonome straf (ETAS).

Voorwaarden

U moet zich houden aan de algemene voorwaarden die door de rechter opgelegd worden:

  • Geen strafbare feiten plegen.
  • Een vast adres hebben en, bij wijziging ervan, de nieuwe verblijfplaats onmiddellijk meedelen aan het openbaar ministerie en het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) door te mailen naar vcet@wvg.vlaanderen.be of te bellen naar 02 557 52 52.
  • Ingaan op de oproepingen van de dienst voor het elektronisch toezicht en de concrete invulling van uw elektronisch toezicht naleven.

Een rechter kan eventueel ook nog individuele bijzondere voorwaarden opleggen in het belang van het slachtoffer. Deze voorwaarden hebben betrekking op het verbod om op bepaalde plaatsen te komen of met het slachtoffer contact op te nemen en/of een vergoeding te betalen aan het slachtoffer.

Procedure

Voor het vonnis

De rechter kan aan het justitiehuis de opdracht geven om na te gaan of een straf met een enkelband een mogelijkheid is voor u.

De justitieassistent maakt een verslag (beknopt voorlichtingsrapport of maatschappelijke enquête) op met een antwoord op die vraag en eventueel bijkomende informatie over de levenssituatie (gezin, beroep en gezondheid) en mogelijke aanwezige problemen. De justitieassistent nodigt u uit voor een gesprek in het justitiehuis en maakt op basis van dit gesprek een verslag op. Hij vraagt het standpunt van alle meerderjarige huisgenoten waarmee u samenleeft. Op die manier kan de rechter met kennis van zaken een beslissing nemen.

Na het vonnis

Als de rechter u heeft veroordeeld tot elektronisch toezicht als autonome straf zal het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) het dossier opnemen. Het VCET neemt telefonisch of per brief contact met u op om de aansluitingsdatum van uw enkelband vast te leggen.

Het justitiehuis zal een justitieassistent aanstellen die u zo’n 14 dagen vóór de aansluitingsdatum van uw enkelband telefonisch zal contacteren. De justitieassistent zal u hierna uitnodigen in het justitiehuis. U krijgt er alle basisinformatie rond het elektronisch toezicht en informatie over de algemene en (eventuele) individuele slachtoffergerichte voorwaarden. De justitieassistent zal ook samen met u de afspraken tijdens en na de plaatsing van de enkelband overlopen. De verdere opvolging van het elektronisch toezicht zal volledig gebeuren door het VCET.

De plaatsing

De mobiele eenheid van het VCET komt uw enkelband aansluiten en de bewakingsbox plaatsen op een eerder afgesproken datum. U zorgt ervoor dat deze personen binnen kunnen in uw volledige woning en dat u in het bezit bent van een geldig identiteitsbewijs. Deze mobiele eenheid kan langskomen vanaf 8 uur ’s morgens.

Controle en verdere opvolging

  • Het VCET bepaalt de concrete invulling van uw uurrooster en beslist over uurroosterwijzigingen.
  • De medewerkers van het VCET volgen ook uurroosterovertredingen of andere schendingen (zoals bv. beschadigingen aan het materiaal) op.
  • Ook de politie kan eventuele niet-naleving van slachtoffergerichte voorwaarden (contact- en/of plaatsverbod) controleren en verder doorgeven aan het VCET. De voorwaarden over de vergoeding van het slachtoffer worden niet actief opgevolgd, maar kunnen een invloed hebben op uw aanvraag tot schorsing van het elektronisch toezicht.  

Schorsing

  • U kan na één derde van de strafduur een verzoekschrift tot schorsing van uw straf aanvragen. U krijgt een aanvraagformulier opgestuurd per post, twee weken voor de datum waarop uw schorsing kan ingaan.
    Let op: het verzoek tot schorsing van ETAS kan enkel ingediend worden indien uw straf langer dan drie maanden duurt.
  • Als uw verzoek tot schorsing wordt goedgekeurd door het Openbaar Ministerie, zal de enkelband en de bewakingsbox verwijderd worden en wordt u langs deze weg niet meer verder opgevolgd. De algemene en individuele voorwaarden die de rechter u oplegde, blijven wel gelden. Als u deze niet naleeft kan de schorsing en/of het ETAS herroepen worden.

Einde straf

Ten minste 48 uur vóór de einddatum van uw straf neemt het VCET contact met u op om de einddatum mee te delen. Het VCET komt het materiaal ophalen. Als u het materiaal niet in de oorspronkelijke staat kan teruggeven (beschadiging, verlies…) staat u zelf in voor de kosten. Als u daarentegen een schorsing van uw straf had verkregen, staat u niet meer onder elektronisch toezicht en zal u per brief op de hoogte worden gebracht van de administratieve afsluiting van uw dossier. 

Meer weten?

Elektronisch toezicht als autonome straf

Wet tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf