Wat zijn diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg?

Een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) staat in voor:

  • gezinszorg (persoonsverzorging, huishoudhulp, psychosociale ondersteuning…)
  • aanvullende thuiszorg (schoonmaak, oppashulp, karweitjes)

In 2003 werden de kraamcentra geïntegreerd binnen de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Sindsdien kan elke DGAT kraamzorg aanbieden.

Wat inspecteert Zorginspectie?

Zorginspectie focust op wat de kwaliteit van de geboden zorg het meest beïnvloedt en baseert zich hiervoor op regelgeving, referentiekaders, eisenkaders, kwaliteitseisen… waaraan de organisatie zich moet houden.

U vindt hierover meer informatie op de website van het agentschap Zorg en Gezondheid.

Hoe wordt geïnspecteerd door Zorginspectie?

Op 20 juni 2017 stelde Zorginspectie het nieuwe toezichtmodel voor de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor.

Zorginspectie kan diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg inspecteren bij:

  • een nieuwe erkenningsaanvraag
  • een klacht of een ernstige gebeurtenis

Inspecties kunnen zowel aangekondigd als niet aangekondigd gebeuren naargelang het thema en het doel van het inspectiebezoek.

Tot nog toe ligt de nadruk van de inspectie op het aantonen van het normconform werken (erkenningsvoorwaarden en kwaliteitssysteem) en op de toetsing van de werking op de werkvloer. Zorginspectie inspecteert niet telkens alle (kwaliteits-)voorwaarden.

Thematisch toezicht

Bij inspecties volgens thema, ook thematisch toezicht genoemd, worden jaarlijks korte, specifieke inspecties uitgevoerd in een steekproef van bestaande en erkende diensten. Telkens wordt vooraf gecommuniceerd over het thema. Voor 2017-2018 waren dit continuïteit en flexibiliteit.

Voor de thematische toezichten werd een modelverslag ontwikkeld.

Opvolginsinspecties

Daarnaast gebeuren ook opvolgingsinspecties waarbij Zorginspectie de algemene werking nakijkt. Deze inspecties gebeuren niet met een vaste regelmaat. De frequentie en inhoud van inspectiebezoeken worden vastgelegd in overleg met het agentschap Zorg en Gezondheid. 

Ook voor deze inspecties werd een modelverslag uitgewerkt.

Wat leest u in het verslag?

De bevindingen van ieder inspectiebezoek staan in een inspectieverslag. Het doel van dit verslag is:

  • het weergeven van de vaststellingen en het oordeel of de organisatie voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving
  • de organisatie schriftelijk op de hoogte brengen van de vaststellingen en het oordeel
  • rapporteren aan het Agentschap Zorg en Gezondheid
  • informeren van andere betrokken lezers, o.a. burgers die verslagen in het kader van de openbaarheidswetgeving willen raadplegen

Zorginspectie moedigt de organisaties aan om met gebruikers open te communiceren over de vaststellingen.

Voor alle vragen over de inspecties in de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg kan u contact opnemen met contact.zorginspectie@vlaanderen.be.

Wat na de inspectie?

Na het inspectiebezoek ontvangt de organisatie het ontwerpverslag met de vaststellingen. Een inspectieverslag van Zorginspectie wordt pas definitief nadat de geïnspecteerde organisatie de kans gekregen heeft om te reageren op onjuistheden in het inspectieverslag. Op deze manier wil Zorginspectie ook de kwaliteit van de eigen verslaggeving opvolgen en verbeteren.

Het definitieve verslag en de (eventuele) reactie worden bezorgd aan het agentschap Zorg en Gezondheid. Dit agentschap staat in voor de verdere opvolging van de vaststellingen uit het inspectieverslag en beslist wat er met de erkenning gebeurt op basis van onder andere de vaststellingen van Zorginspectie en het eigen dossier.

Overzichtsrapporten

Naast het opmaken van de individuele inspectieverslagen, kan Zorginspectie haar kennis en terreinexpertise ook inzetten voor beleidsondersteuning om een beeld te schetsen van een sector. Dit gebeurt meestal onder de vorm van een beleidsrapport.